Προσεύχεσαι;

ΜΙΛΑΩ ΣΤΟΝ ΠΑΤΕΡΑ ΜΟΥ

Ἀπὸ τὸ τευχίδιο μὲ
Προσευχές γιά κάθε μέρα (Κείμενο – μετάφραση)
Ἀποστολική Διακονία τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος.
Ἔκδοσις Α´ 1986, Β´ 1997 (βελτιωμένη καί μέ νέα στοιχειοθεσία)
Ἐπιμέλεια ἐκδόσεως· Κωνσταντῖνος Π. Παπαθανασίου
 

ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Ἀγαπητό μου παιδί,

Αὐτό τό τευχίδιο σκοπό ἔχει νά σοῦ ὑπενθυμίσει καί
νά σοῦ τονίσει ἕνα πολύ σημαντικό θέμα γιά τή ζωή σου,
τό ὁποῖο βέβαια γνωρίζεις, ἀλλά
ἴσως ὄχι τή μεγάλη ἀξία πού
ἔχει γιά σένα προσωπικά.
Τό θέμα αὐτό εἶναι ἡ προσευχή.

Ἀπό τίς λίγες σκέψεις πού ἀκολουθοῦν,
θέλω νά προβληματιστεῖς καί
νά κάνεις βίωμά σου τή συχνή καί θερμή προσευχή.

Ἀλλά τί εἶναι προσευχή;
Προσευχή εἶναι τό μέσο ἐπικοινωνίας
τοῦ ἀνθρώπου μέ τό Θεό.
Εἶναι ἕνας διάλογος δικός σου,
μέ τόν ἴδιο τό Θεό.
Εἶναι τό «τηλέφωνο» τοῦ Θεοῦ,
εἶναι τά νεῦρα τῆς ψυχῆς σου,
ὅπως ἀναφέρει ὁ ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος.
Ὅπως δέν μποροῦμε νά ζήσουμε χωρίς ἀναπνοή,
ἔτσι δέν μποροῦμε νά ζήσουμε πνευματικά χωρίς τήν προσευχή.
Ἡ προσευχή εἶναι τό ὀξυγόνο τῆς ψυχῆς.
Εἶναι πράξη λατρείας.
Καί τά ἀποτελέσματα τῆς προσευχῆς;

Μέ τή θερμή σου προσευχή
κρατᾶς στά χέρια σου τό κλειδί τοῦ οὐρανοῦ,
μᾶς λέει ἕνας ἄλλος ἅγιος, ὁ Αὐγουστίνος.
Κι ἕνας ἐπιστήμονας βιολόγος καί γιατρός,
Γάλλος Παστέρ, λέει, ὅτι,
ὅταν ὁ ἄνθρωπος προσεύχεται,
ἔχει στά χέρια του μιά κινητήρια δύναμη, ἕνα ὅπλο,
γιά νά ἀντιμετωπίσει τό κακό.
Ἀκόμη μέ τή σωστή προσευχή,
πού κάνουν ὅλοι οἱ ἄνθρωποι μαζί
στούς τόπους λατρείας, τίς ἐκκλησίες,
ὁ καθένας ξεχωριστά δέχεται τή θεία Χάρη
μέ τά Μυστήρια,
ὅπως εἶναι τό Βάπτισμα,Θεία Μετάληψη,
ἱερή Ἐξομολόγηση καί τ᾿ ἄλλα.
Ἁπλοί ἄνθρωποι μποροῦν νά σέ βεβαιώσουν,
γιά τά ἀποτελέσματα τῆς προσευχῆς.

Εἴδη προσευχῆς – ὅροι γιά νά εἰσακουστεῖ.
Ἴσως ρωτήσεις·
Πῶς; Ποῦ; Πότε;
Καί τί πρέπει νά προσεύχεται ὁ ἄνθρωπος;

Ἡ προσευχή δέν εἶναι κάτι
πού μπαίνει σέ καλούπια,
ἤ πού νά μπορεῖ ἤ νά πρέπει
νά δεχθεῖ διάφορους περιορισμούς,
οὔτε θά πρέπει νά φοιτήσει
σέ ἀνώτερες σχολές ὁ ἄνθρωπος,
γιά νά μάθει νά προσεύχεται.
Ἀπαραίτητο εἶναι ἡ προσευχή
νά βγαίνει ἀπό τά βάθη τῆς ψυχῆς σου,
νά πιστεύεις ἀπόλυτα ὅτι
ὁ Θεός μπορεῖ νά πραγματοποιήσει
αὐτό πού τοῦ ζητᾶς,
ἐφόσον εἶναι λογικό καί γιά τό συμφέρον σου.
Νά προσεύχεσαι μέ ταπείνωση
καί μέ ἀπόλυτη ἐμπιστοσύνη στό Θεό,
πού εἶναι καί Πατέρας ὅλων τῶν ἀνθρώπων.

Ἕνας μεγάλος Ἀπόστολος, ὁ Παῦλος,
προτρέπει ὅλους νά προσευχόμαστε λέγοντας
«ἀδιαλείπτως προσεύχεσθε, ἐν παντί εὐχαριστεῖτε».
Δηλαδή σέ κάθε εὐκαιρία καί σέ ὁποιοδήποτε μέρος.
Ἔτσι λοιπόν μπορεῖ ὁ ἄνθρωπος νά προσεύχεται στό Θεό
καί ὅταν ἐργάζεται καί ὅταν ξεκουράζεται καί
ὅταν πηγαίνει περίπατο καί στό παιχνίδι καί σέ κάθε του ἐκδήλωση.
Ἀλλά ὑπάρχουν καί ὁρισμένες στιγμές,
πού πρέπει νά προσεύχεται
ὁ κάθε ἄνθρωπος καί ἑπομένως καί τά παιδιά.
Εἶναι ἡ ὥρα πού θά ξυπνήσει καί
θά ἑτοιμασθεῖ νά πάει στό σχολεῖο.
Εἶναι ἡ ὥρα τοῦ φαγητοῦ, ἡ ὥρα πρίν ἀπό τόν ὕπνο.

Καί ὄχι μόνο ὧρες καί στιγμές,
ἀλλά καί χῶροι ἰδιαίτεροι γιά προσευχή ὑπάρχουν.
Χῶροι ὅπως μπρός ἀπό τό εἰκονοστάσι στό σπίτι καί
μάλιστα ὁ ναός, ἡ ἐκκλησία,
ὅπου μᾶς δίνεται ἡ εὐκαιρία ὅλοι μαζί οἱ ἄνθρωποι,
μικροί καί μεγάλοι, μορφωμένοι καί ὀλιγογράμματοι,
νά προσευχηθοῦμε.

Παρακάτω σοῦ προσφέρεται
ἕνα καθημερινό πρόγραμμα προσευχῆς,
πού μπορεῖς, ἄν θέλεις,
νά τό χρησιμοποιεῖς,
μαζί μέ τίς δικές σου προσευχές.
Περιλαμβάνει τήν πρωϊνή προσευχή,
τήν πρίν καί μετά ἀπό τό μεσημεριανό φαγητό,
τήν προσευχή πρίν καί μετά τό βραδινό φαγητό καί
τήν προσευχή πρίν ἀπό τόν ὕπνο.

ΠΡΩΪΝΗ ΠΡΟΣΕΥΧΗ

Εἰς τὸ ὄνομα τοῦ Πατρὸς καὶ τοῦ Υἱοῦ καὶ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Ἀμήν.
Δόξα σοι, Χριστὲ ὁ Θεός, ἡ ἐλπὶς ἡμῶν, δόξα σοι.
 
Βασιλεῦ οὐράνιε, Παράκλητε, τὸ Πνεῦμα τῆς ἀληθείας,
ὁ πανταχοῦ παρὼν καὶ τὰ πάντα πληρῶν, ὁ θησαυρὸς τῶν ἀγαθῶν καὶ ζωῆς χορηγός,
ἐλθὲ καὶ σκήνωσον ἐν ἡμῖν, καὶ καθάρισον ἡμᾶς ἀπὸ πάσης κηλῖδος,
καὶ σῶσον, Ἀγαθέ, τὰς ψυχὰς ἡμῶν. Ἀμήν.
 
Ἅγιος ὁ Θεός, Ἅγιος Ἰσχυρός, Ἅγιος Ἀθάνατος, ἐλέησον ἡμᾶς (ἐκ γ´).
 
Δόξα Πατρὶ καὶ Υἱῷ καὶ Ἁγίῳ Πνεύματι. Καὶ νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν.
 
Παναγία Τριάς, ἐλέησον ἡμᾶς.
Κύριε, ἱλάσθητι ταῖς ἁμαρτίαις ἡμῶν.
Δέσποτα, συγχώρησον τὰς ἀνομίας ἡμῖν.
Ἅγιε, ἐπίσκεψαι καὶ ἴασαι τὰς ἀσθενείας ἡμῶν, ἕνεκεν τοῦ ὀνόματός σου.
 
Κύριε, ἐλέησον· Κύριε, ἐλέησον· Κύριε, ἐλέησον.
 
Δόξα… Καὶ νῦν…
 
Πάτερ ἡμῶν ὁ ἐν τοῖς οὐρανοῖς, ἁγιασθήτω τὸ ὄνομά σου.
Ἐλθέτω ἡ βασιλεία σου. Γενηθήτω τὸ θέλημά σου, ὡς ἐν οὐρανῷ, καὶ ἐπὶ τῆς γῆς.
Τὸν ἄρτον ἡμῶν τὸν ἐπιούσιον δὸς ἡμῖν σήμερον.
Καὶ ἄφες ἡμῖν τὰ ὀφειλήματα ἡμῶν, ὡς καὶ ἡμεῖς ἀφίεμεν τοῖς ὀφειλέταις ἡμῶν.
Καὶ μὴ εἰσενέγκῃς ἡμᾶς εἰς πειρασμόν, ἀλλὰ ῥῦσαι ἡμᾶς ἀπὸ τοῦ πονηροῦ. Ἀμήν.
 
Ἐξεγερθέντες τοῦ ὕπνου, προσπίπτομέν σοι, Ἀγαθέ,
καὶ τῶν Ἀγγέλων τὸν ὕμνον βοῶμέν σοι, Δυνατέ·
 
Ἅγιος, Ἅγιος, Ἅγιος εἶ ὁ Θεός· διὰ τῆς Θεοτόκου ἐλέησον ἡμᾶς.
 
* * *

Ἡ Μεγάλη Δοξολογία
 
Δόξα σοι τῷ δείξαντι τὸ φῶς.
 
Δόξα ἐν ὑψίστοις Θεῷ, καὶ ἐπὶ γῆς εἰρήνη, ἐν ἀνθρώποις εὐδοκία.
 
Ὑμνοῦμέν σε, εὐλογοῦμέν σε, προσκυνοῦμέν σε, δοξολογοῦμέν σε,
εὐχαριστοῦμέν σοι, διὰ τὴν μεγάλην σου δόξαν.
 
Κύριε, Βασιλεῦ, ἐπουράνιε Θεέ, Πάτερ παντοκράτορ·
 
Κύριε Υἱὲ μονογενές, Ἰησοῦ Χριστέ, καὶ Ἅγιον Πνεῦμα.
 
Κύριε ὁ Θεός, ὁ ἀμνὸς τοῦ Θεοῦ, ὁ Υἱὸς τοῦ Πατρός,
ὁ αἴρων τὴν ἁμαρτίαν τοῦ κόσμου, ἐλέησον ἡμᾶς, ὁ αἴρων τὰς ἁμαρτίας τοῦ κόσμου.
 
Πρόσδεξαι τὴν δέησιν ἡμῶν, ὁ καθήμενος ἐν δεξιᾷ τοῦ Πατρός, καὶ ἐλέησον ἡμᾶς.
 
Ὅτι σὺ εἶ μόνος Ἅγιος, σὺ εἶ μόνος Κύριος, Ἰησοῦς Χριστός, εἰς δόξαν Θεοῦ Πατρός. Ἀμήν.
 
Καθ᾿ ἑκάστην ἡμέραν εὐλογήσω σε, καὶ αἰνέσω τὸ ὄνομά σου εἰς τὸν αἰῶνα, καὶ εἰς τὸν αἰῶνα τοῦ αἰῶνος.
 
Καταξίωσον, Κύριε, ἐν τῇ ἡμέρᾳ ταύτῃ, ἀναμαρτήτους φυλαχθῆναι ἡμᾶς.
 
Εὐλογητὸς εἶ, Κύριε, ὁ Θεὸς τῶν Πατέρων ἡμῶν,
καὶ αἰνετὸν καὶ δεδοξασμένον τὸ ὄνομά σου εἰς τοὺς αἰῶνας. Ἀμήν.
 
Γένοιτο, Κύριε, τὸ ἔλεός σου ἐφ᾿ ἡμᾶς, καθάπερ ἠλπίσαμεν ἐπὶ σέ.
 
Εὐλογητὸς εἶ, Κύριε· δίδαξόν με τὰ δικαιώματά σου (ἐκ γ´).
 
Κύριε, καταφυγὴ ἐγενήθης ἡμῖν, ἐν γενεᾷ καὶ γενεᾷ. Ἐγὼ εἶπα·
 
Κύριε, ἐλέησόν με· ἴασαι τὴν ψυχήν μου, ὅτι ἥμαρτόν σοι.
 
Κύριε, πρὸς σὲ κατέφυγον· δίδαξόν με τοῦ ποιεῖν τὸ θέλημά σου, ὅτι σὺ εἶ ὁ Θεός μου.
 
Ὅτι παρὰ σοὶ πηγὴ ζωῆς· ἐν τῷ φωτί σου ὀψόμεθα φῶς.
 
Παράτεινον τὸ ἔλεός σου τοῖς γινώσκουσί σε.
 
Ἅγιος ὁ Θεός, Ἅγιος Ἰσχυρός, Ἅγιος Ἀθάνατος, ἐλέησον ἡμᾶς (τρίς).
 
Δόξα… Καὶ νῦν…
 
Ἅγιος Ἀθάνατος, ἐλέησον ἡμᾶς.
 
Δι᾿ εὐχῶν τῶν ἁγίων Πατέρων ἡμῶν, Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ, ὁ Θεός, ἐλέησον ἡμᾶς. Ἀμήν.
 
 
ΠΡΙΝ ΤΟ ΓΕΥΜΑ
 
Πάτερ ἡμῶν ὁ ἐν τοῖς οὐρανοῖς, ἁγιασθήτω τὸ ὄνομά σου.
Ἐλθέτω ἡ βασιλεία σου.
Γενηθήτω τὸ θέλημά σου, ὡς ἐν οὐρανῷ, καὶ ἐπὶ τῆς γῆς.
Τὸν ἄρτον ἡμῶν τὸν ἐπιούσιον δὸς ἡμῖν σήμερον.
Καὶ ἄφες ἡμῖν τὰ ὀφειλήματα ἡμῶν, ὡς καὶ ἡμεῖς ἀφίεμεν τοῖς ὀφειλέταις ἡμῶν.
Καὶ μὴ εἰσενέγκῃς ἡμᾶς εἰς πειρασμόν, ἀλλὰ ῥῦσαι ἡμᾶς ἀπὸ τοῦ πονηροῦ. Ἀμήν.
 
Δόξα… Καὶ νῦν… Κύριε, ἐλέησον (γ´).
 
Χριστὲ ὁ Θεός, εὐλόγησον τὴν βρῶσιν καὶ τὴν πόσιν τῶν δούλων σου,
ὅτι Ἅγιος εἶ, πάντοτε· νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν.
Εὐχαριστία μετὰ τὸ γεῦμα.
 
Εὐχαριστοῦμέν σοι, Χριστὲ ὁ Θεὸς ἡμῶν,
ὅτι ἐνέπλησας ἡμᾶς τῶν ἐπιγείων σου ἀγαθῶν·
μὴ στερήσῃς ἡμᾶς καὶ τῆς ἐπουρανίου σου βασιλείας·
ἀλλ᾿ ὡς ἐν μέσῳ τῶν Μαθητῶν σου παρεγένου Σωτήρ,
τὴν εἰρήνην διδοὺς αὐτοῖς, ἐλθὲ καὶ μεθ᾿ ἡμῶν, καὶ σῶσον ἡμᾶς.
 
 
 
ΠΡΙΝ ΤΟ ΔΕΙΠΝΟ
 
 
Φάγονται πένητες καὶ ἐμπλησθήσονται·
καὶ αἰνέσουσι Κύριον οἱ ἐκζητοῦντες αὐτόν·
ζήσονται αἱ καρδίαι αὐτῶν εἰς αἰῶνα αἰῶνος.
 
Δόξα… Καὶ νῦν… Κύριε, ἐλέησον (γ´).
 
Χριστὲ ὁ Θεός, εὐλόγησον τὴν βρῶσιν καὶ τὴν πόσιν τῶν δούλων σου, ὅτι Ἅγιος εἶ, πάντοτε·
νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν.
 
Εὐχαριστία μετὰ τὸ δεῖπνο.
 
Εὔφρανας ἡμᾶς, Κύριε, ἐν τοῖς ποιήμασί σου,
καὶ ἐν τοῖς ἔργοις τῶν χειρῶν σου ἠγαλλιασάμεθα.
Ἐσημειώθη ἐφ᾿ ἡμᾶς τὸ φῶς τοῦ προσώπου σου, Κύριε·
ἔδωκας εὐφροσύνην εἰς τὰς καρδίας ἡμῶν.
Ἀπὸ καρποῦ σίτου, οἴνου καὶ ἐλαίου αὐτῶν ἐνεπλήσθημεν.
Ἐν εἰρήνῃ ἐπὶ τὸ αὐτὸ κοιμηθησόμεθα καὶ ὑπνώσομεν·
ὅτι σύ, Κύριε, κατὰ μόνας ἐπ᾿ ἐλπίδι κατῴκισας ἡμᾶς.
 
 
 
 
 
ΒΡΑΔΙΝΗ ΠΡΟΣΕΥΧΗ
 
 
Εἰς τὸ ὄνομα τοῦ Πατρὸς καὶ τοῦ Υἱοῦ καὶ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Ἀμήν.
 
Τὸ Σύμβολον τῆς Πίστεως.
 
Πιστεύω εἰς ἕνα Θεόν, Πατέρα, παντοκράτορα,
ποιητὴν οὐρανοῦ καὶ γῆς, ὁρατῶν τε πάντων καὶ ἀοράτων.
Καὶ εἰς ἕνα Κύριον Ἰησοῦν Χριστόν,
τὸν Υἱὸν τοῦ Θεοῦ τὸν μονογενῆ, τὸν ἐκ τοῦ Πατρὸς γεννηθέντα
πρὸ πάντων τῶν αἰώνων·
φῶς ἐκ φωτός, Θεὸν ἀληθινὸν ἐκ Θεοῦ ἀληθινοῦ,
γεννηθέντα οὐ ποιηθέντα,
ὁμοούσιον τῷ Πατρί, δι᾿ οὗ τὰ πάντα ἐγένετο.
Τὸν δι᾿ ἡμᾶς τοὺς ἀνθρώπους καὶ διὰ τὴν ἡμετέραν σωτηρίαν
κατελθόντα ἐκ τῶν οὐρανῶν καὶ
σαρκωθέντα ἐκ Πνεύματος ἁγίου καὶ Μαρίας τῆς Παρθένου καὶ ἐνανθρωπήσαντα.
Σταυρωθέντα τε ὑπὲρ ἡμῶν ἐπὶ Ποντίου Πιλάτου, καὶ παθόντα, καὶ ταφέντα.
Καὶ ἀναστάντα τῇ τρίτῃ ἡμέρᾳ, κατὰ τὰς Γραφάς.
Καὶ ἀνελθόντα εἰς τοὺς οὐρανούς, καὶ καθεζόμενον ἐκ δεξιῶν τοῦ Πατρός.
Καὶ πάλιν ἐρχόμενον μετὰ δόξης κρῖναι ζῶντας καὶ νεκρούς, οὗ τῆς βασιλείας οὐκ ἔσται τέλος.
Καὶ εἰς τὸ Πνεῦμα τὸ ἅγιον, τὸ κύριον, τὸ ζωοποιόν,
τὸ ἐκ τοῦ Πατρὸς ἐκπορευόμενον,
τὸ σὺν Πατρί καὶ Υἱῷ συμπροσκυνούμενον καὶ συνδοξαζόμενον, τὸ λαλῆσαν διὰ τῶν προφητῶν.
Εἰς μίαν, ἁγίαν, καθολικὴν καὶ ἀποστολικὴν Ἐκκλησίαν.
Ὁμολογῶ ἓν βάπτισμα εἰς ἄφεσιν ἁμαρτιῶν.
Προσδοκῶ ἀνάστασιν νεκρῶν.
Καὶ ζωὴν τοῦ μέλλοντος αἰῶνος. Ἀμήν.
 
Εὐχὴ εἰς τὸν φύλακα Ἄγγελον
 
Ἅγιε Ἄγγελε, ὁ ἐφεστὼς τῆς ἀθλίας μου ψυχῆς καὶ ταλαιπώρου μου ζωῆς,
μὴ ἐγκαταλίπῃς με τὸν ἁμαρτωλόν,
μηδὲ ἀποστῇς ἀπ᾿ ἐμοῦ διὰ τὴν ἀκρασίαν μου·
μὴ δώῃς χώραν τῷ πονηρῷ δαίμονι κατακυριεῦσαί μου
τῇ καταδυναστείᾳ τοῦ θνητοῦ τούτου σώματος·
κράτησον τῆς ἀθλίας καὶ παρειμένης χειρός μου,
καὶ ὁδήγησόν με εἰς ὁδὸν σωτηρίας.
Ναί, ἅγιε Ἄγγελε τοῦ Θεοῦ,
ὁ φύλαξ καὶ σκεπαστὴς τῆς ἀθλίας μου ψυχῆς καὶ τοῦ σώματος,
πάντα μοι συγχώρησον,
ὅσα σοι ἔθλιψα πάσας τὰς ἡμέρας τῆς ζωῆς μου,
καὶ εἴ τι ἥμαρτον τὴν σήμερον ἡμέραν·
σκέπασόν με ἐν τῇ παρούσῃ νυκτὶ καὶ διαφύλαξόν με
ἀπὸ πάσης ἐπηρείας τοῦ ἀντικειμένου,
ἵνα μὴ ἔν τινι ἁμαρτήματι παροργίσω τὸν Θεόν·
καὶ πρέσβευε ὑπὲρ ἐμοῦ πρὸς τὸν Κύριον
τοῦ ἐπιστηρίξαι με ἐν τῷ φόβῳ αὐτοῦ καὶ
ἄξιον ἀναδεῖξαί με δοῦλον τῆς αὐτοῦ ἀγαθότητος. Ἀμήν.
 
Δι᾿ εὐχῶν τῶν ἁγίων Πατέρων ἡμῶν, Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ, ὁ Θεός, ἐλέησον ἡμᾶς. Ἀμήν.
 
 
 

Πηγή: http://users.uoa.gr/~nektar/orthodoxy/prayers/everyday_prayers_with_translation.htm#%CE%A0%CE%A1%CE%9F%CE%9B%CE%9F%CE%93%CE%9F%CE%A3

 

Συνάντησε τα Εθογραφήματα στα social media:
Facebook / Twitter

Σχολιάστε

Συνδεθείτε για να δημοσιεύσετε το σχόλιο σας:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

My Orthodoxy

And He said, "Young man, I say to you, arise!"

Σημεία Καιρών

"Γρηγορείτε και προσεύχεσθε..."

ο Χριστιανός Ορθόδοξος

Δεν Ερευνώμεν, Πιστεύωμεν, η έρευνα είναι Αμαρτία

ΝΗΣΤΕΙΑ

Για τη νηστεία της Ορθόδοξης Εκκλησίας

ORTHODOXY IS LOVE ╰⊰¸¸.•¨* ST JOHN MAXIMOVITCH & ST BRIGIT OF IRELAND

ORTHODOX CHRISTIANITY – MULTILINGUAL ORTHODOXY – EASTERN ORTHODOX CHURCH – ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ – ​SIMBAHANG ORTODOKSO NG SILANGAN – 东正教在中国 – ORTODOXIA – 日本正教会 – ORTODOSSIA – อีสเทิร์นออร์ทอดอกซ์ – ORTHODOXIE – 동방 정교회 – PRAWOSŁAWIE – ORTHODOKSE KERK -​​ නැගෙනහිර ඕර්තඩොක්ස් සභාව​ – ​СРЦЕ ПРАВОСЛАВНО – BISERICA ORTODOXĂ –​ ​GEREJA ORTODOKS – ORTODOKSI – ПРАВОСЛАВИЕ – ORTODOKSE KIRKE – CHÍNH THỐNG GIÁO ĐÔNG PHƯƠNG​ – ​EAGLAIS CHEARTCHREIDMHEACH​ – ​ ՈՒՂՂԱՓԱՌ ԵԿԵՂԵՑԻՆ​​ – Abel-Tasos Gkiouzelis – http://gkiouzelis.blogspot.com – Email: gkiouz.abel@gmail.com – Feel free to email me…!

Ἀκολουθίες Ὀρθοδοξίας

μὲ βαθειὰ ἀγάπη στὴ Θ.Λατρεία τῆς Έκκλησίας μας

ΑΒΕΡΩΦ

Διαδικτυακό Θωρηκτό

iassis

Η ΑΣΘΕΝΕΙΑ ΚΑΝΟΝΑΣ..Η ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΑΘΛΟΣ...Η ΙΑΣΙΣ ΤΟ ΖΗΤΟΥΜΕΝΟ..

A walk with my camera

all about human interests

ΈΛΕΥΣΙΣ - ένα ταπεινό ενδιαίτημα αθανασίας

...όσο τρέχω για ουρανό, τόσο μικραίνει η μέρα....

Αντικλείδι

Οι έξεις στο δρόμο της Αρετής

Χειμωνιάτικη Λιακάδα

Σκέψεις, απόψεις, προβληματισμοί και συναισθήματα. Στοχασμοί που ρίχτηκαν στο διαδίκτυο σαν μπουκάλια στο πέλαγος …

Macedonian Ancestry

"I thank the gods for being Greek" - Alexander the Great

Ένωση Μακεδόνων Κέρκυρας

Ο Μέγας Αλέξανδρος

Παιδείας Εγκώμιον

εκπαίδευση, μόρφωση, πολιτισμός, κοινωνία, επιστήμη, πολιτική, βιβλία

greek culture/ελληνικός πολιτισμός

Ασημίνα Ντέλιου/ Asimina Nteliou συγγραφέας/writer

Ιχνηλατώντας το καινό

Απόπειρες ιχνηλάτησης μιας κοινωνίας προσώπων

patzaroula

nutrition - physical activity - motivation

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΗΒΩΝ ΚΑΙ ΛΕΒΑΔΕΙΑΣ

Ἐνορία Ἁγίου Νικολάου Σιάτιστας

...περιήγηση & δρώμενα...

αἰέν ἀριστεύειν

Κι αν δεν μπορείς να κάμεις την ζωή σου όπως την θέλεις, τούτο προσπάθησε τουλάχιστον όσο μπορείς: μην την εξευτελίζεις

κοινωνία αξιών

πολιτική αξιών

ΕΛΛΑΣ

Ανεξάρτητη ενημέρωση

Αρέσει σε %d bloggers: